Notulen jaarvergadering 2013

 

Notulen van de jaarvergadering 11 maart 2013

 

Opening:

 

Susan Wellink neemt het woord, dit i.v.m. afwezigheid van Marja.

 

Ik wil, namens het hele team van de ouderraad, jullie allemaal van harte welkom heten op de jaarvergadering van de ouderraad. Met name een welkom voor de ouders die hier voor het eerst aanwezig zijn.

 

Zoals in de uitnodiging reeds vermeld zal Joost Adema na afloop van de jaarvergadering een presentatie geven over Mediawijsheid.

 

 De notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2012:

 

 

 

Net als vorig jaar zijn de notulen van de vorige jaarvergadering ook dit jaar terug te vinden geweest via een link op de website van school. Op de uitnodiging voor deze jaarvergadering is hiervan melding gemaakt.

 

 

 

Zijn er omtrent deze notulen over de jaarvergadering van 2012 nog vragen?

 

Er zijn geen op of aanmerkingen.

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag:

 

 

 

Het financieel jaarverslag over het afgelopen jaar 2013 wordt nu gepresenteerd door Hans.

 

Door de kascommissie, te weten Ellen Rouwhorst en Francis Immink, is dit jaarverslag samen met penningmeester Inge Immink doorgenomen.

 

 

 

Wat is het oordeel van de kascommissie nadat door hen het jaarverslag beoordeeld is?

 

Ziet er goed uit.

 

Zijn er vanuit de zaal nog vragen omtrent dit jaarverslag?

 

Er is één vraag; Waarom is er een spaarrekening?

Hans beantwoordt deze met, omdat hier meer rente opgegeven wordt.

 

Wie wil er volgend jaar deelnemen aan de kascommissie samen met Francis Immink?

Sandra Visser biedt zich aan.

Uiteraard willen wij de kascommissie danken voor inzet, tijd en genomen moeite.

Medelingen Medezeggenschapsraad:

Door Claudia Kolkman.

 

De MR is een orgaan binnen de Sint Jozefschool die als taak heeft om te bewaken dat de school functioneert zoals bedoeld is. Dat betekent dat er toezicht is op alles wat er op school en bovenschools gebeurt. De MR heeft een aantal rechten namelijk instemmingsrecht en/of adviesrecht. Elk belangrijk besluit die school moet nemen wordt voorgelegd aan de MR.

 

De zaken waar we ons als MR het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden:

 

 

 

Samenvoeging van regionale samenwerkingsverbanden i.v.m. passend onderwijs.

 

 

 

Hoogbegaafdheids-beleid binnen St. Jozefschool.

 

 

 

Krimp binnen de LIMA scholen/St. Jozefschool.

 

 

 

Gedwongen mobiliteitsplan.

 

 

 

Schoolbegroting 2013.

 

 

 

Pestprotocol vastgesteld.

 

 

 

Incidentenregistratie bewaken. Mochten er op school incidenten met leerlingen plaats vinden waarvan de ouders op de hoogte gesteld dienen te worden dan moet dit tevens geregistreerd en heeft de MR daar inzage in.Tot nu toe zijn er 4 meldingen, allen keurig afgehandeld volgens protocol.

 

 

 

2 x per jaar overleg tijdens MR vergadering met Carolien Harbers afvaardiging GMR.

 

 

De MR wordt vanuit de ouders vertegenwoordigd door Sandra Luesink, Elfriede Domhof en Claudia Kolkman, zij is tevens voorzitter.

 

Vanuit de leerkrachten wordt de MR op dit moment vertegenwoordigd door Maddy Hulshof, Wilma Hummelink (notulist) en Angelien Tankink. En twee maandelijks overleg met Teun Wassink.

 

 

De MR vergadert ongeveer 4 x per schooljaar en de notulen van de vergaderingen zijn terug te lezen op de website van school.

 

Mededelingen door het Schoolteam:

 

Door Teun Wassink

 

CITO-eindtoets:

 

 

 

De CITO-eindtoets is goed gemaakt. We scoren boven het landelijk gemiddelde: 537,4 met een landelijk gemiddelde van 534,7.

 

Het is uiteraard prettig dat we als school boven het landelijk gemiddelde scoren, maar we moeten de school niet ophangen aan één getal. Dat doen we bij de kinderen ook niet. In de Volkskrant stond afgelopen zaterdag een paginagroot artikel over de CITO-eindtoets en zijn scores. Daarin werd een school als voorbeeld aangehaald. Wij doen het op dezelfde wijze:

 

Het schooladvies is al voor de CITO-toets besproken met de ouders en het kind. Dat advies baseren we op het inzicht van de leerkrachten van groep 5 t/m 8, de resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de entreetoets en eventueel nog wat aanvullende toetsen, zoals b.v. een drempelonderzoek.

 

 

 

Schoolontwikkeling:

 

 

 

We zijn bezig om met het team te gaan werken volgens het HGW-model. HGW staat voor Handelings Gericht Werken. We zijn op dit moment bezig in het tweede jaar en zijn goed op weg. Aan het eind van het schooljaar kunnen we constateren dat het HGW-model is ingevoerd. In deze maanden zijn we bezig om alle gegevens van de kinderen, zowel de resultaten van de toetsen als gespreksverslagen en groepsplannen in ParnasSys te verwerken. Op deze manier ontstaat er een digitaal dossier van elk kind.

 

 

 

Verkeersveiligheid:

 

 

 

Op verzoek van de ouders die klaar-overen: Sommige ouders parkeren de auto langs de Dorpsstraat als ze hun kind(eren) ophalen. Voor de kinderen die moeten oversteken en voor de klaar-overs ontstaat hierdoor een onoverzichtelijke situatie. Daarom een verzoek om de auto daar niet te parkeren. Als er geen plek meer is op de kiss- en ridestrook, dan kunt u hem kwijt aan de Waareise of (even) op de parkeerplaats van Garage Voorhuis. Een ouder heeft hier in het verleden als eens toestemming voor gevraagd en Voorhuis vond het geen probleem.

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting:

 

 

 

 

 

Ik heb bewust gewacht met het voorstellen van de leden van de ouderraad, dit omdat er drie leden aftreden, de huidige situatie is:

 

                                                  

 

 

voorzitster en aftredend

Inge Immink penningmeester

 

Margret Boschker

secretaris en aftredend

 

Sandra Luesink

 

Jocelyn Minkhorst

aftredend

 

Susan Wellink

Hans Groot Wassink

 

Verder wordt het schoolteam om de beurt vertegenwoordigd door Lidy Wolterink en Angela Beerten.

 

 

 

Marja Voogel, Jocelyn Minkhorst en Margret Boschker hebben te kennen gegeven dat zij graag het stokje doorgeven aan een nieuw bestuursleden.

 

Wij willen uiteraard Marja, Jocelyn en Margret hartelijk danken voor de grote inzet door de jaren heen.

 

 

 

Jullie hebben allemaal het verzoek gehad om jezelf aan te melden als nieuw bestuurslid van de ouderraad. Marieke Schieven, Marieke Krabbenborg en Susan Nijenhuis hebben aangegeven om lid te willen worden. Van harte welkom als aanvulling van het bestaande team van de Ouderraad.

 

 

 

Wij willen namens ieder van de ouderraad jullie allen hartelijk danken voor jullie komst vanavond en willen hiermee het officiële gedeelte van deze avond afsluiten. Na de koffiepauze zal Joost Adema met zijn presentatie de avond vervolgen.

 

Zijn presentatie kunt U vinden op de site:

 

 

 

www.delta-mediawijsheid.nl

 

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent